Wywiad z prezesem Stowarzyszenia Trzeźwościowo–Abstynenckiego „Wsparcie” – Zbigniewem Zduniakiem

Zapraszamy do wywiadu z prezesem Stowarzyszenia Trzeźwościowo–Abstynenckiego „Wsparcie” – Zbigniewem Zduniakiem.

Jesteś zainteresowany inicjatywą?

Tak, Stowarzyszenie WSPARCIE istnieje od 1997 roku, 21 listopada 2018r będziemy obchodzić  XXI rocznicę działalności naszego Stowarzyszenia Wsparcie. Należy też wspomnieć że zarządzam tym Stowarzyszeniem ósmy rok, a Od tego czasu pomogliśmy i jednocześnie wsparliśmy wiele rodzin z problemem uzależnień. W roku 2010r Prezydent Edward Lasok powołał mnie na członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Mysłowice.

Jaka jest skala problemów alkoholowych w naszym mieście?

Zbigniew Zduniak: Skala problemów jest duża i zależy od postaw społeczeństwa wobec alkoholu. Liczba osób uzależnionych wynosi w Mysłowicach od 1500 do ponad 2200. Ponad 7 tys. osób dorosłych i dzieci żyje w rodzinach alkoholowych. Ofiarami przemocy w rodzinach alkoholowych pada ponad 5 tysięcy osób. Niestety te liczby ciągle rosną.

Mam wrażenie, że temat alkoholizmu jest nadal bagatelizowany w społeczeństwie?

To prawda. Powszechnie mówi się, że alkohol np. w piwie jest mniej szkodliwy niż w wódce.  A to nieprawda. Nawet niewielka ilość alkoholu jest szkodliwa dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Alkohol zaburza procesy związane z uczeniem się i zapamiętywaniem oraz rozwojem emocjonalnym i uczuciowym. Jak twierdzą eksperci, alkohol jest główną przyczyną zgonów i inwalidztwa u osób w wieku 15-21 lat.

Alkohol nie dotyka jednak tylko osób, które go spożywają.

Tu mówimy o współuzależnieniu, które powstaje w związku z utrwaloną formą uczestnictwa w długotrwałej niszczącej sytuacji życiowej, związanej z patologicznym zachowaniem partnera. Często przyczyną rozpadu rodzin jest nadużywanie alkoholu przez jednego bądź oboje rodziców.

W takich rodzinach występuje przemoc – zarówno fizyczna, jak i psychiczna oraz lęk przed utratą pozornej stabilizacji. Ten paraliż powoduje destrukcję całej rodziny, nawet tych członków, którzy nie spożywają alkoholu.

Najbardziej narażone są oczywiście dzieci?

Dzieci są słabe i bezbronne. Według danych co 14 uczeń był ofiarą pobicia, co 5 zmuszany  do robienia rzeczy niechcianych, naruszających jego godność osobistą, co 7 został napadnięty i okradziony. Dzieci są narażone na różne formy przemocy w domu, szkole i środowisku rówieśniczym. Najczęstszą przyczyną wywierania przemocy jest nadużywanie alkoholu wśród dorosłych i młodzieży.

Prowadzone przez Pana Stowarzyszenie nie zajmuje się tylko wsparciem dla osób uzależnionych od alkoholu.

Tak, otaczamy opieką również osoby uzależnione od komputera, Internetu oraz innych środków odurzających. Internet staje się często sposobem na ucieczkę od problemów i sposobem na poprawę własnego wizerunku. Ten rodzaj uzależnienia prowadzi do takich zachowań jak: arogancja, agresja i introwertyzm. Niestety uzależnienia od narkotyków, leków czy nikotyny występują często w połączeniu z alkoholizmem, co prowadzi do samozniszczenia osoby uzależnionej oraz osób w jej najbliższym otoczeniu.

Gdzie tkwią przyczyny takich zjawisk?

Przyczynami są problemy społeczne, takie jak utrata pracy, zachwianie sytuacji bytowej rodziny czy utrata bliskiej osoby. Nie bez znaczenia są problemy w środowisku zawodowym czy rówieśniczym, a także doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego.

Jakie działania podejmuje Pana Stowarzyszenie, aby przeciwdziałać tym zjawiskom i wspierać osoby uzależnione i współuzależnione?

Nasze Stowarzyszenie realizuje swoje cele wielopłaszczyznowo poprzez prowadzenie profesjonalnej terapii indywidualnej, grupowej oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe. Jednocześnie pomagamy rodzinom oraz osobom, które zostały dotknięte przemocą. Prowadzimy stałą działalność informacyjną, profilaktyczną i wychowawczą wśród młodzieży polegającej na uświadomieniu następstw spożywania alkoholu, promowanie zdrowego i trzeźwego życia poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Prowadzimy regularne spotkania w siedzibie Stowarzyszenia Wsparcie, w którym stwarzamy uczestniczącym osobą możliwość przebywania w atmosferze trzeźwości, w warunkach zapewniających dyskrecję i anonimowość w trakcie prowadzonych zajęć psychoterapeutycznych. Nie ukrywam, że działalność całego Stowarzyszenia wspiera Urząd Miasta Mysłowice. Co roku startujemy w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego organizację miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w naszym mieście, oraz organizację obozu terapeutycznego. W roku 2017 wygraliśmy dwa otwarte konkursy i otrzymaliśmy dotację finansową w kwocie 33000 tys. złotych, którą przeznaczamy według szczegółowego programu i kosztorysu na rozwiązywanie problemów alkoholowych. Nikt z Zarządu Stowarzyszenia ani członków nie otrzymuje wynagrodzenia, swoją działalność opieramy na wolontariacie i szczegółowym rozliczeniu z publicznych pieniędzy z Urzędem Miasta. Wszelkie informacje o działalności Stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.wsparcie.myslowice.pl.

W styczniu tego roku weszła znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości, czy Pana zdaniem przepisy idą  na przeciw  rozwiązywaniu  gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych?

Uważam że tak, ponieważ to samorząd będzie mógł znacząco ograniczyć sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych oraz ilości wydania zezwoleń koncesji. Czeka nas zmiana Uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XL424/2001 z 2001 roku. Jestem zwolennikiem całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6.00 rano. Jako Prezes Stowarzyszenia Wsparcie oraz Radny Rady Miasta miałem wielu mieszkańców, którzy zgłaszali mi problemy zakłócania ciszy nocnej w obrębie sklepów ze sprzedażą alkoholu oraz wielu publicznych miejsc. Ludzie mają prawo do wypoczynku i czuć się bezpiecznie w porze nocnej w własnych domach.

Czy nie uważa Pan że jeśli zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu w porze nocnej, to powstaną nielegalne punkty tzw. meliny?

Nie, ponieważ ci którzy będą chcieć się zaopatrzyć w zakup alkoholu zrobią to wcześniej. Natomiast jeśli chce ktoś prowadzić taki proceder będzie musiał się liczyć z konsekwencjami prawnymi, tu wielkie zadanie ma Policja.

Jakie widzi Pan problemy w handlu alkoholem w mieście?

Wielu przedsiębiorców idzie na żywioł, czyli szybki zyskCzęsto przedsiębiorcy zatrudniają sprzedawców którzy są niedoinformowani lub nie przeszkoleni w przepisach. Nie sprawdzają dowodów osobistych młodocianym klientom, lub też sprzedają lub podają alkohol osobą pijanym, co jest zakazane ustawowo i grozi konsekwencjami prawnymi. Jako członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wielokrotnie uczestniczyłem w kontrolach punktów sprzedaży i tam też wiele wynikło nieprawidłowości, takich jak brak tabliczek o szkodliwości spożywania alkoholu, zakazie sprzedaży nieletnim jak również reklama tzw. promocji w witrynie szyb wystawowych. Głębokim problemem jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych czyli parki, plaże, ulice, przystanki autobusowe. tu liczę na społeczność obywatelską, Policję i Straż Miejską. Uważam że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za budowanie pozytywnych wzorców wychowania w trzeźwości. Dziękuję za uwagę.

Mechanizmy przenoszenia uzależnienia, jak sobie z tym radzić? – seminarium wyjazdowe

W dniach 7-8 kwietnia członkowie Stowarzyszenia Wsparcie wybrali się do Międzybrodzia Bialskiego, gdzie zainteresowani uczestniczyli w seminarium wyjazdowym. Zajęcia przygotował terapeuta Gustaw Bujanowicz, który zdecydował się przedstawić temat „Mechanizmy przenoszenia uzależnienia, jak sobie z tym radzić?”.

Było to bardzo interesujące doświadczenie, ponieważ z tym zagadnieniem muszą radzić sobie wszyscy uzależnieni. Niezwykle trudno bez odpowiedniego wsparcia zadbać o wyuczenie się niezbędnych i niezwykle pomocnych systemów.

Uczestnicy wrócili do domów z bezcenną wiedzą, a jednocześnie znaleźliśmy odrobinę wolnego czasu na spędzenie miłych chwil we własnym gronie. Takie wyjazdy zawsze podbudowują relacje w naszym Stowarzyszeniu i pozwalają nam odetchnąć od trudów codzienności.

Wesołych Świąt!

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa,
a zarazem w drugiego człowieka.
Cały Zarząd Stowarzyszenia Wsparcie życzy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły Państwu wiele radości oraz wzajemną życzliwość.
Niech staną się źródłem wzmacniania ducha.
By Zmartwychwstanie, które jest początkiem odrodzenia,
napełniło Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli ze spokojem patrzeć w przyszłość…
Życzy Zarząd Stowarzyszenia Wsparcie

Dzień Kobiet!

Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie, radości życiowej,
Realizacji najskrytszych planów,
Wielu sukcesów i chwil spokoju,
I aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet.
Życzy Zarząd Stowarzyszenia Wsparcie

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach

Nadużywanie alkoholu wciąż należy do poważnych problemów społecznych, z którym muszą mierzyć się Polacy. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu” należy do zadań gmin.

W Mysłowicach działa kilka Stowarzyszeń, którym zadaniem jest pomóc osobom uzależnionym, działanie na rzecz ochrony zdrowia, organizowanie profilaktyki uzależnień, udzielanie pomocy rodzinom, kreowanie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych i środków psychoaktywnych w oparciu o założenia Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz współdziałanie w zakresie poszerzenia oferty i zwiększenia atrakcyjności imprez rekreacyjnych, kulturalno–rozrywkowych i sportowych, oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

W oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja 10 (ICD 10) jest diagnozowanie uzależnienie od alkoholu. Chcąc mówić o uzależnieniu muszą wystąpić minimum trzy z niżej wymienionych objawów: 

 • silna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy),
 • upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w kontrolowaniu rozpoczęcia picia, zakończeniu picia lub ilości wypijanego alkoholu),
 • zespół abstynencki po odstawieniu lub zmniejszeniu ilości przyjętego alkoholu (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk),
 • zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu),
 • postępujące zaniedbywanie innych przyjemności, zachowań i zainteresowań, zwiększona ilość czasu na zdobywanie alkoholu, picie i usuwanie następstw jego działania,
 • picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego.

Tak prezentują się główne zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą finansowane głównie ze środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z działu 851, rozdziału 85154 –przeciwdziałanie alkoholizmowi. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wciąż istnieje możliwość realizowanie projektów i działań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł publicznych.

Środki zaplanowane w budżecie Miasta Mysłowice na 2018 r. z wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 1.360.000 zł., w rozdz. 85154 zaplanowano wydatki na poziomie 1216.500 zł.

Dokładne założenia, cele, wydatki oraz konkretne informacje dotyczące Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach na rok 2018 znajdą Państwo TUTAJ.

20-lecie Stowarzyszenia Wsparcie!

Dwadzieścia lat wspólnej pracy, wspólnych rozmów, wspólnego wysiłku. 24 listopada członkowie Stowarzyszenia Wsparcie świętowali 20-lecie naszej wspólnoty!

To był wyjątkowy czas, podczas którego mogliśmy się spotkać w rodzinnym, naszym gronie i razem cieszyć się drobnymi chwilami. Nie brakowało przemówień, tańców, ożywionych dyskusji oraz wielu sentymentalnych wspomnień.

Stowarzyszenie Wsparcie to jedna, wielka i niezwykle oddana rodzina, która każdego dnia realizuje swoje plany i marzenia. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom, przedstawicielom Wsparcia, zaproszonym gościom oraz oczywiście uczennicą prezentującym popis artystyczny.

Zadanie Publiczne Stowarzyszenia Wsparcie 2018

Na 2018 rok Stowarzyszenie Wsparcie otrzymało dotację od Urzędu Miasta Mysłowice w kwocie 22 000.00 tysiące złotych na wykonanie następującego zadania publicznego:

Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin.

Dodatkowe szczegóły znajdą Państwo w tych materiałach:

Obóz Stowarzyszenia Wsparcie 2018

Członkowie Stowarzyszenia Wsparcie wyjadą w dniach 2-14 lipca na obóz terapeutyczny do Ośrodka Wypoczynkowego „Jawor” (Adres: Zdrojowa 21, 38-610 Polańczyk). Podczas wydarzenia nasza społeczność odbędzie 60 godzin zajęć terapeutycznych z certyfikowanym terapeutą Moniką Wróbel.

Zapisy na obóz odbywają się u skarbnika i trwają do 31 stycznia 2018 roku. Zainteresowani członkowie muszą wpłacić 300 zł zaliczki od osoby.

Stowarzyszenie Wsparcie otrzymało dotację na organizację obozu od Urzędu Miasta Mysłowice w kwocie 11000.00 tysięcy złotych.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku
z marzeniami o które warto walczyć,
z radościami którymi warto się dzielić,
z przyjaciółmi z którymi warto być i
z nadzieją bez której nie da się żyć!

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich
członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Wsparcie
składają Prezes Zbigniew Zduniak wraz z całym Zarządem.