Dzień Kobiet!

Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie, radości życiowej,
Realizacji najskrytszych planów,
Wielu sukcesów i chwil spokoju,
I aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet.
Życzy Zarząd Stowarzyszenia Wsparcie

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach

Nadużywanie alkoholu wciąż należy do poważnych problemów społecznych, z którym muszą mierzyć się Polacy. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu” należy do zadań gmin.

W Mysłowicach działa kilka Stowarzyszeń, którym zadaniem jest pomóc osobom uzależnionym, działanie na rzecz ochrony zdrowia, organizowanie profilaktyki uzależnień, udzielanie pomocy rodzinom, kreowanie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych i środków psychoaktywnych w oparciu o założenia Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz współdziałanie w zakresie poszerzenia oferty i zwiększenia atrakcyjności imprez rekreacyjnych, kulturalno–rozrywkowych i sportowych, oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

W oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja 10 (ICD 10) jest diagnozowanie uzależnienie od alkoholu. Chcąc mówić o uzależnieniu muszą wystąpić minimum trzy z niżej wymienionych objawów: 

 • silna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy),
 • upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w kontrolowaniu rozpoczęcia picia, zakończeniu picia lub ilości wypijanego alkoholu),
 • zespół abstynencki po odstawieniu lub zmniejszeniu ilości przyjętego alkoholu (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk),
 • zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu),
 • postępujące zaniedbywanie innych przyjemności, zachowań i zainteresowań, zwiększona ilość czasu na zdobywanie alkoholu, picie i usuwanie następstw jego działania,
 • picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego.

Tak prezentują się główne zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą finansowane głównie ze środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z działu 851, rozdziału 85154 –przeciwdziałanie alkoholizmowi. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wciąż istnieje możliwość realizowanie projektów i działań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł publicznych.

Środki zaplanowane w budżecie Miasta Mysłowice na 2018 r. z wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 1.360.000 zł., w rozdz. 85154 zaplanowano wydatki na poziomie 1216.500 zł.

Dokładne założenia, cele, wydatki oraz konkretne informacje dotyczące Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach na rok 2018 znajdą Państwo TUTAJ.

20-lecie Stowarzyszenia Wsparcie!

Dwadzieścia lat wspólnej pracy, wspólnych rozmów, wspólnego wysiłku. 24 listopada członkowie Stowarzyszenia Wsparcie świętowali 20-lecie naszej wspólnoty!

To był wyjątkowy czas, podczas którego mogliśmy się spotkać w rodzinnym, naszym gronie i razem cieszyć się drobnymi chwilami. Nie brakowało przemówień, tańców, ożywionych dyskusji oraz wielu sentymentalnych wspomnień.

Stowarzyszenie Wsparcie to jedna, wielka i niezwykle oddana rodzina, która każdego dnia realizuje swoje plany i marzenia. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom, przedstawicielom Wsparcia, zaproszonym gościom oraz oczywiście uczennicą prezentującym popis artystyczny.

Zadanie Publiczne Stowarzyszenia Wsparcie 2018

Na 2018 rok Stowarzyszenie Wsparcie otrzymało dotację od Urzędu Miasta Mysłowice w kwocie 22 000.00 tysiące złotych na wykonanie następującego zadania publicznego:

Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin.

Dodatkowe szczegóły znajdą Państwo w tych materiałach:

Obóz Stowarzyszenia Wsparcie 2018

Członkowie Stowarzyszenia Wsparcie wyjadą w dniach 2-14 lipca na obóz terapeutyczny do Ośrodka Wypoczynkowego „Jawor” (Adres: Zdrojowa 21, 38-610 Polańczyk). Podczas wydarzenia nasza społeczność odbędzie 60 godzin zajęć terapeutycznych z certyfikowanym terapeutą Moniką Wróbel.

Zapisy na obóz odbywają się u skarbnika i trwają do 31 stycznia 2018 roku. Zainteresowani członkowie muszą wpłacić 300 zł zaliczki od osoby.

Stowarzyszenie Wsparcie otrzymało dotację na organizację obozu od Urzędu Miasta Mysłowice w kwocie 11000.00 tysięcy złotych.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku
z marzeniami o które warto walczyć,
z radościami którymi warto się dzielić,
z przyjaciółmi z którymi warto być i
z nadzieją bez której nie da się żyć!

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich
członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Wsparcie
składają Prezes Zbigniew Zduniak wraz z całym Zarządem.

20. rocznica Stowarzyszenia Wsparcie

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w 20-leciu naszej organizacji. Stowarzyszenie Wsparcie będzie świętować wielką uroczystość 24 listopada o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej Sportowej przy ulicy Gwarków 1. Na godzinę 19:00 zaplanowano rozpoczęcie zabawy, a podczas imprezy uczestnicy mogą liczyć na świetną zabawę, czy też poczęstunek.

Patronat Prezydenta Miasta Mysłowice Edwarda Lasoka

Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki” – konferencja dotycząca niezwykle ważnego tematu

Szanowni Państwo, wielokrotnie poruszałem na mojej stronie temat dopalaczy, z którym Mysłowice wciąż muszą walczyć. Właśnie z tego powodu pojawiłem się na konferencji „Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki””, która odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Patronat Honorowy nad konferencją objął Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz.

Licznie zebranych uczestników powitali: Pan Mariusz Trepka II Wicewojewoda Śląski, Pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty oraz organizatorzy konferencji. Wykład inaugurujący wygłosiła Pani Urszula Mendera-Bożek Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Grono wykładowców stanowili zaproszeni goście: Pan Tomasz Białas Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w warszawie , Pan Leszek Roszczenko Prezes Fundacji Pedagogium, Pan Mariusz Kicka Z-ca Ordynatora Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Oddziału Toksykologii Klinicznej w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz Nadkomisarz Paweł Warchoł z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Przedmiotem wystąpień były m.in. kwestie dotyczące:

 • liczby i analizy zgłoszeń, wskaźników zapadalności i struktury zatruć środkami zastępczymi na terenie woj. śląskiego
 • problemu używania „dopalaczy” w Europie
 • miejsca „dopalaczy’ na tle innych używek w Polsce
 • skutków społecznych zażywania „dopalaczy”
 • doświadczeń z „dopalaczami” w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz częstości używania dopalaczy przez młodzież
 • efektu działania środków psychoaktywnych i wynikających z tego zagrożeń
 • alternatywnych sposobów wprowadzania na rynek nowych narkotyków.

Było to wyjątkowo ważne wydarzenie dla naszego miasta, ponieważ dopalacze oraz narkotyki wciąż zagrażają mieszkańcom Mysłowic, więc naszym zadaniem jest podnoszenie swojej wiedzy, a dzięki zdobytym umiejętnościom będziemy lepiej radzić sobie ze wszystkimi zagrożeniami. Jako prezes Stowarzyszenia Wsparcie zdaję sobie doskonale sprawę, że nie możemy zmarnować podobnych okazji i należy wciąż pracować na zdobywaniu wiedzy aby zapobiegać rozpowszechnianiu środków psychoaktywnych.

Zainteresowani otrzymywali specjalne zaświadczenia uczestnictwa w konferencji:

Forum Organizacji Pozarządowych i ciekawy pomysł „inkubatora”

30 września odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowane przez Radę Pożytku Publicznego. Wydarzenie zostało zorganizowane w Miejskim Ośrodku Kultury, a jego przesłaniem w głównej mierze było przekazanie listu intencyjnego na ręce I Zastępcy Prezydenta Grzegorza Brzoski – zainteresowani proszą o powstanie inkubatora zrzeszającego wszystkie organizacje pozarządowe. Takie miejsce może powstać w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 9.

Jest to moim zdaniem świetny pomysł, który pomoże organizacjom pozarządowym  lepiej funkcjonować. Niektóre stowarzyszenia mają problem z odnalezieniem się na rynku, a dzięki wspólnej pracy, łatwiej będzie im zrealizować założone cele, a może nawet zmierzyć się z większymi wyzwaniami.