Brońmy się przed przemocą

Co to jest przemoc?

Przemoc można określić wszystkie nie przypadkowe akty godzące w osobiste wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej oraz psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji. Przemocą jest też działanie dokonywane na kimś wbrew jego woli, wymuszanie czegoś na nim, działanie przynoszące szkodę tej osobie, naruszenie intymności osobistej bez przyzwolenia.

Przemoc w rodzinie obejmuje natomiast wszelkie objawy złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić. Przemoc to zjawisko wieloaspektowe, nie jest ono skutkiem jednej sprawy, składa się na wiele czynników. Przemoc jest zawsze intencjonalna, przemoc to naruszenie praw i dóbr osobistych innej osoby, przemoc to takie naruszenie praw i dóbr, które uniemożliwia osobie obronę, przemoc zawsze wywołuje jakieś szkody, przemoc powtarza się nie jest aktem jednorazowym, przemoc jest rozpaczliwym zagłuszaniem własnego poczucia przemocy, za przemoc odpowiedzialny jest SPRAWCA, bez względu na to, co zrobiła ofiara. Można wyróżnić cztery rodzaje przemocy: fizyczna, emocjonalna (psychiczna), zaniedbanie, nadużycie seksualne.

W tych instytucjach ofiary przemocy mogą szukać wsparcia:

  • Policja – 32 317 32 00, 997
  • Pogotowie Ratunkowe – 32 222 21 00, 998
  • Prokuratura – 32 222 27 89
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 32 222 28 12
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 32 222 24 21
  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32 317 11 76
  • Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie "Wsparcie" – 696 927 369, 32 316 11 28