Statut

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWO –
ABSTYNENCKIE „WSPARCIE”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie „WSPARCIE” i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Gwarków 1 w Mysłowicach.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności powiat Mysłowice.
 2. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia terenowych placówek organizacyjnych w postaci Klubów, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym Stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego w celach nie zarobkowych.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na wolontariacie ogółu swoich członków.
 3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań statutowych.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci oznak na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnionym behawioralnie, osobom współuzależnionym, bądź w jakikolwiek inny sposób dotkniętych skutkami nadużywania alkoholu, środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych ( hazard, siecioholizm, seksoholizm, itp.)
 2. Udzielanie pomocy osobom wymienionym w ust. 1 w psychicznym, społecznym, fizycznym niwelowaniu strat spowodowanych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, alkoholu, bądź jego nadużywaniem.
 3. Działanie na rzecz ochrony zdrowia poprzez udzielanie pomocy i informacji dotyczących możliwości, metod i sposobów leczenia osobom uzależnionym.
 4. Organizowanie profilaktyki uzależnień od alkoholu, środków psychoaktywnych, oraz społecznej w zakresie zjawisk patologii społecznej wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
 5. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 6. Kreowanie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych i środków psychoaktywnych w oparciu o założenia Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani.
 7. Współdziałanie w zakresie poszerzenia oferty i zwiększenia atrakcyjności imprez rekreacyjnych, kulturalno – rozrywkowych i sportowych, oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie profesjonalnej terapii indywidualnej i grupowej oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 2. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży polegającej na uświadamianiu następstw używania alkoholu, środków psychoaktywnych, promowanie zdrowego i trzeźwego życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki krajoznawczej.
 3. Stwarzanie osobom, o których mowa w ust. 1 możliwości przebywania w atmosferze trzeźwości, warunków zapewniających dyskrecję i anonimowość w trakcie prowadzonych zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pomocy pozamedycznej.
 4. Organizowanie wykładów, warsztatów, seminariów, konferencji, spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania.
 5. Szkolenie osób, które pragną nieść pomoc i opiekę uzależnionym od alkoholu, środków psychoaktywnych, a także ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 6. Współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami leczenia uzależnień oraz zajmujących się rehabilitacją osób uzależnionych.
 7. Współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi w zakresie tworzenia przepisów prawnych, programów i realizacji zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i środków psychoaktywnych.
 8.  Pozyskiwanie środków finansowych, materialnych dla realizacji zadań statutowych.
 9. Organizowanie szkoleń, konkursów, kursów, imprez sportowych, wycieczek i wypoczynku.
 10.  Współpraca z mediami lokalnymi w tym opracowanie informacji dla prasy o realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i akcjach.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia:

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Stowarzyszenia, która:
  a) zobowiązuje się do całkowitej abstynencji od używania napojów alkoholowych oraz przyczyniać się do społecznej akceptacji tej zasady.
  b) odbyła co najmniej miesięczny staż kandydacki – warunkiem zaliczenia stażu jest utrzymanie całkowitej abstynencji oraz udział w zajęciach o charakterze edukacyjno – terapeutycznym.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub wsparcie osobiste.
 3. Członek wspierający – osoba prawna działa  w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia lub inny szczególny sposób wniosła zasługi w rozwój idei Stowarzyszenia.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, korzystania z jego urządzeń i świadczeń,
  b) korzystania z działających w Stowarzyszeniu grup abstynencko-terapeutycznych zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zarząd,
  c) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia – prawa te nabywa członek po 3 – miesięcznej przynależności do Stowarzyszenia,
  d) występowania z wnioskami, opiniami i propozycjami do władz Stowarzyszenia,
  e)  informacji o działalności, decyzjach i planach Zarządu Stowarzyszenia,
  f ) odwołania do Walnego Zebrania Członków od decyzji Zarządu w sprawach własnych,
  g)  noszenia odznaki organizacyjnej.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
  b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  c) utrzymania abstynencji od alkoholu i przestrzeganie idei trzeźwości w życiu codziennym,
  d) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13

 1. Każdy członek i kandydat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy, co do osobistych i rodzinnych faktów dotyczących innych członków i kandydatów oraz uczestników grup spotkaniowych i terapeutycznych, z którymi zapoznał się uczestnicząc w spotkaniu lub terapii.

§ 14

 1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada wszystkie prawa członków zwyczajnych zawarte w statucie.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
  a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, członkostwo ustaje po upływie dwóch tygodni od daty jego zgłoszenia,
  b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
  c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6- miesięcy, lub rażącego naruszenia statutu, regulaminu lub uchwał Zarządu,
  d) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 p-kt c o skreśleniu z listy członków orzeka Zarząd. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu podając uzasadnienie oraz informując o prawie odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 3. W stosunku do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się zasady określone w punkcie 2.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów a w dalszej kolejności spośród członków Stowarzyszenia zaproponowanych przez Walne Zebranie Członków. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 50 % liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowania jawnym, zwykłą większością głosów:
  a) w pierwszym terminie, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów. Uprawnieni członkowie nie mogą wstrzymać się od głosu,
  b) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 5. 5. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne na zasadach jak przy głosowaniu jawnym.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do 30 kwietnia.
 3. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest co trzy lata w terminie do 30 kwietnia.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:
  Przewodniczący, Zastępca, Członek Prezydium.
 6. Członek Ustępujących Władz Stowarzyszenia nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na umotywowane pisemne żądanie co najmniej 25% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. W przypadkach określonych w ust. 8  lit. b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć nie później, niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
 3. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 4. Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia.
 5. Rozpatrywanie i akceptowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg i zwolnień od tych składek.
 7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji.
 10. Nadawanie pozbawianie godności Członka Honorowego.
 11. Podejmowanie Uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach innych wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z czterech członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin wewnętrzny uchwalony przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 22

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
 3. Ustalanie budżetu i preliminarzy wydatków.
 4. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.
 7. Powoływanie komisji oraz określanie ich zadań.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 9. Nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej i finansowej.
 12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego.
 13. Składanie sprawozdań ze swojej działalności.
 14. Zatrudnianie pracowników do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego jego zastępcy i sekretarz.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
 3. Żądanie zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także żądanie zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym przez statut.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności  na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna uchwala regulamin, na podstawie którego prowadzi swoją działalność.

§ 26

 1. W przypadkach określonych w § 24 ust. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie,
  b) dochody z nieruchomości i ruchomości  stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  c) dotacje,
  d) darowizny, zapisy i spadki,
  e) wpływy z działalności statutowej.
 2. Środki pieniężne przechowywane są wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe po uwzględnieniu bieżących potrzeb winny być przekazane na konto.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

 1. Dla ważności dokumentów w sprawach majątkowych wymagane są podpisy 2 członków Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 30

 1. 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku  obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków  należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia  podjęta  przez Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach.

Rozdział VII

§ 31

 1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.