Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie „WSPARCIE”

41-400 Mysłowice ul. Gwarków1.

 

                 Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowo – Abstynenckiego „WSPARCIE” zawiadamia, że w dniu 05 marca 2021r o godz. 17.30, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W przypadku braku kworum następne zebranie odbędzie się           w dniu 05.03. 2021r o godz.18.00.

 Przewidywany porządek obrad:

 1.Otwarcie Walnego Zebrania

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu – finansowe, merytoryczne za okres od stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.

5.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami – wolne wnioski.

7.Podjęcie Uchwały  Walnego Zebrania  o udzielenie absolutorium Zarządowi.

8.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium za okres sprawozdawczy.

9.Zakończenie zebrania.

                                                                                            Mysłowice 19.02.2021r