Walne Zebranie Członków.

           Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowo – Abstynenckiego „WSPARCIE” zawiadamia, że w dniu 15 marca 2019r o godz. 17.30, odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze. W przypadku braku kworum następne zebranie odbędzie się w dniu 15 marca 2019r o godz.18.00.

 Przewidywany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu – finansowe oraz merytoryczne za okres od stycznia 2018 do 31grudnia 2018roku oraz sprawozdania środków trwałych.

5.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, wolne wnioski.

7.Podjęcie Uchwały  Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi.

8.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium za okres sprawozdawczy.

9.Przeprowadzenie wyborów.

10.Zamknięcie posiedzenia Walnego Zebrania.