Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach

Nadużywanie alkoholu wciąż należy do poważnych problemów społecznych, z którym muszą mierzyć się Polacy. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu” należy do zadań gmin.

W Mysłowicach działa kilka Stowarzyszeń, którym zadaniem jest pomóc osobom uzależnionym, działanie na rzecz ochrony zdrowia, organizowanie profilaktyki uzależnień, udzielanie pomocy rodzinom, kreowanie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych i środków psychoaktywnych w oparciu o założenia Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz współdziałanie w zakresie poszerzenia oferty i zwiększenia atrakcyjności imprez rekreacyjnych, kulturalno–rozrywkowych i sportowych, oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

W oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja 10 (ICD 10) jest diagnozowanie uzależnienie od alkoholu. Chcąc mówić o uzależnieniu muszą wystąpić minimum trzy z niżej wymienionych objawów: 

 • silna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy),
 • upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w kontrolowaniu rozpoczęcia picia, zakończeniu picia lub ilości wypijanego alkoholu),
 • zespół abstynencki po odstawieniu lub zmniejszeniu ilości przyjętego alkoholu (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk),
 • zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu),
 • postępujące zaniedbywanie innych przyjemności, zachowań i zainteresowań, zwiększona ilość czasu na zdobywanie alkoholu, picie i usuwanie następstw jego działania,
 • picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego.

Tak prezentują się główne zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą finansowane głównie ze środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z działu 851, rozdziału 85154 –przeciwdziałanie alkoholizmowi. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wciąż istnieje możliwość realizowanie projektów i działań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł publicznych.

Środki zaplanowane w budżecie Miasta Mysłowice na 2018 r. z wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 1.360.000 zł., w rozdz. 85154 zaplanowano wydatki na poziomie 1216.500 zł.

Dokładne założenia, cele, wydatki oraz konkretne informacje dotyczące Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach na rok 2018 znajdą Państwo TUTAJ.